پیشنهاد کنکور برتر
%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-96

آزمون سراسری کنکور ۹۶ یک اتفاق ویژه برای بسیاری از شما دانش آموزان است.

bodjebandi-tajrobi2

اکثریت سؤال‌ها به یک فصل اختصاص ندارد ، لذا برای تعیین بودجه‌بندی ملاک را آخرین فصل قرار داده‌ایم.

%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85

تنها مبحثی از مطالب فیزیک سال اول است که از آن بطور مستقیم در کنکور سوال طرح میشود.

%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-200-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1

این پیام که با تمام احساس برای استاد احمدی ارسال شده است، نمونه ای بارز از خواستن و توانستن است.

شما نیز می توانید به این چالش بپیوندید و عکسهای خود را برای ما ارسال کنید.

فرد-س-ح-در-

شما نیز می توانید به این چالش بپیوندید و عکسهای خود را برای ما ارسال کنید.

فاطمه-م-رزا--

شما نیز می توانید به این چالش بپیوندید و عکسهای خود را برای ما ارسال کنید.

محدثه-جمال-ل-وان-

شما نیز می توانید به این چالش بپیوندید و عکسهای خود را برای ما ارسال کنید.

آخرین اخبار کنکور