عربی (۱۰)

تست عربی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

ادبیات تخصصی

تست ادبیات اختصاصی کنکور سالهای گذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

شیمی (۸)

تست شیمی کنکور سالهای گذشته رشته علوم ریاضی با پاسخ تشریحی

شیمی (۹)

تست شیمی کنکور سالهای گذشته رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

تست زبان انگلیسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

hendesepaye-5

تست ریاضی کنکور سالهای گذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

فیزیک (۹)

تست فیزیک کنکور سالهای گذشته رشته علوم ریاضی با پاسخ تشریحی

زمین شناسی (۸)

تست زمین‌شناسی کنکور سالهای گذشته رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

آخرین اخبار کنکور