test1-5

بین دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

mathpuzzle-calculate1-1

محاسبه تعداد صفرهای عدد داده شده!

intelligence-test3-1

در یک روز تعطیل، دو پدر تصمیم می گیرند که به همراه دو پسرشان همگی باهم برای ماهیگیری به کنار رودخانه بروند….

concept-peripheral1-1

یک ۱۰ ضلعی منتظم داریم و همانطور که در شکل مشخص شده، بخش از آن رنگ شده است….

با توجه به تصویر پاسخ دهید.

intelligence-test1-4

با توجه به شکل شماره پارکینگ را پیدا کنید.

skill-test1-1

در یک جنگل، موشی به دنبال جمع آوری آذوقه است. او فقط به تعدادی بلوط دسترسی دارد. اما چهار عدد سنجاب هم در خانه هایی حضور دارند که موش نباید با آنها روبرو شود.

precious-jewel1-1

سه جعبه با سه رنگ مختلف داریم که در یکی از آنها جواهری گرانبها قرار دارد…

آخرین اخبار کنکور