ihoosh-math-puzz-exponent-4303

کسری داریم و می خواهیم آن را در کمترین زمان ممکن ساده کنیم.

hoosh13

زنجیره های متفاوتی از چند علامت داریم. یکی از آنها با بقیه همخوانی ندارد.

hoosh12

تعدادی پنج‌ضلعی داریم که داخل هر یک تعدادی دایره های سفید و سیاه قرار دارد…

ihoosh-puzzle-roads-5056

در یک منطقه، تعدادی شهر به هم متصل هستند. می خواهیم ارتباط بین برخی از آنها را قطع کنیم.

سایه انار را می خواهیم پیدا کنیم

ihoosh-math-kk-4353

می خواهیم بزرگترین رقم یکان ممکن یک عبارت را مشخص کنیم.

ihoosh-20-sided-dice-0813

دو تاس ۲۰ وجهی داریم. پس از ریختن این دو تاس، احتمال رخدادی را در بین آنها بررسی می کنیم

ihoosh-clever-mouse-46311

موشی داریم که قرار است همه بلوط ها را بردارد!

آخرین اخبار کنکور