معمای-ریاضی-تاریخ-ارقام-یکسان-۳۳۳۱

معمایی در پیشامدهای عددی تاریخ!

معمای-ریاضی-رقم-های-رو-به-رشد-۰۹۲۸

گزاره درست کدام است…

معمای-ریاضی-کیسه-تیله-ها-۰۰۴۱۱

تعدادی بچه مشغول بازی هستند…

مسئله-ریاضی-افزایش-مساحت-دایره-۲۳۴۷

با افزایش شعاع، چند درصد مساحت افزایش می بابد؟

رشته ای از عددهای فرد متوالی، داریم….

معمای-ریاضی-شش-توپ-رنگی-۱۳۴۸

توپ های رنگی: معمایی از مارتین گاردنر

سوال هوش

با توجه به شکل عدد را حدس بزنید …

تست-هوش-مسیر-یک-در-میان-۳۳۲۵

از لوزی قرمز رنگ بالا به لوزی قرمز رنگ پایین!

آخرین اخبار کنکور