fu8823

بین دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

fu8821

بین دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

fu8655

در برکه ای ۷ قطعه سنگ وجود دارد که از چپ به راست با اعداد ۱ تا ۷ شماره گذاری شده اند.

fu8597

تست هوش تصویری پیدا کردن تفاوتها

تست هوش تصویری پیدا کردن تفاوتها

fu8454

تست هوش تصویری پیدا کردن تفاوتها

fu8377

فاصله کاکتوس‌های شرح داده شده را پیدا کنید.

intelligence-test138

هفت عدد شش ضلعی داریم و می خواهیم یکی از آنها را حذف کنیم.

آخرین اخبار کنکور