پیشنهاد کنکور برتر
۶-put-yourself-to-the-test

خودآزمایی یکی از بهترین روش‌های آمادگی برای موفقیت در کنکور است.

۱۳-say-om

در طول روز چند بار برای کسب آرامش مراقبه(رفتارهای ارامش بخش و تمرکز آور) انجام دهید.

۵-switch-it-up

درس خواندن نباید به صورت تکرار یک عمل شود زیرا بدون فکر و به چالش کشیدن مغز انجام می‌شود.

۴-move-around

درس خواندن در مکانهای مختلف احتمال فراموشی را کاهش می‌دهد.

با روش تکرار با فاصله درس بخوانید.

۱-reading-in-bed

بهتر از قبل از خواب به مرور نکات یا مطالعه سبک بپردازید

۲۰۱۵۹۱۳۱۲۲۸۲۱۶۰a

مهمترین آیتم برای موفقیت در کاری تمرکز روی آن کار است

۱۹۹

بهترین راه برای غلبه بر تردید و ناامیدی ایجاد انگیزه است.

آخرین اخبار کنکور