۱۷۴۰۶۶

تلاش لازمه موفقیت است.

۲۰۳۱۷۷۱۲۴۱۸۳۶۸۱۹۲۱۳۷۲۲۴۱۲۱۴۱۲۸۴۶۲۲۱۲۴۸۲۰۴۱۱۵

درهنگام مطالعه فقط روی مطلب متمرکز شوید و به چیز دیگری فکر نکنید

studying

سعی کنید هر روز تقریبا به اندازه برنامه خودتان درس بخوانید نه اینکه تناوب زیادی در ساعت مطالعه روزانه داشته باشید.

ra4-4856

داشتن اهداف بزرگ و سخت و تلاش برای رسیدن به آن باعث موفقیت شما می‌شود.

برای نتیجه گرفتن از تلاش‌ها باید با برنامه تلاش کرد و همه تلاش‌ها باید با هم هماهنگ باشند.

۶-put-yourself-to-the-test

سرعت و دقت در تست زنی باید در تعادل و حالت بهینه باشند.

۳۲۴۷۵۸_۱۶۸

برای موفیت باید شجاعت آن را داشته باشید که رفتارهای خود را در صورت لزوم تغییر بدهید.

sea-and-river-kayaking

پیوستگی تلاش‌های روزمره شما منجر به موفقیت می‌شود.

آخرین اخبار کنکور