n00133994-b

اگر دانش‌آموتان در کنکور امسال ناموفق بوده به او فشار عصبی و روحی وارد نکنید.

۹۷۱۵۹۵۶۳۶۱۹۴۱۹۷۱۸۵۸۳۵۸۱۷۲۱۵۰۸۰۱۹۳۵۳۶۱۱۶۰

اگر در کنکور امسال موفق نشده‌اید ناامید نشوید و برای کنکور ۹۷ از همین حالا شروع کنید.

confident-boy

برای موفق شدن باید در خود تغییر ایجاد کنید و برای تغییر باید اراده داشته باشید.

۱۲۱۱۴mb00676

پیش خوانی به مرحله قبل از شروع مطالعه می‌گویند که کلیات اصلی مطلب را نگاه می کنید.

سعی کنید به جای جنگ با شرایط موجود با آن کنار بیایید و با برنامه ریزی بهترین استفاده قابل انجام را از آن بکنید.

۱۳۷۵-۵۲۲۰۴۷-۲۰۶۵ee7d12a0f7648b3ca54234fe55fb4f22f1bc

هراسان بودن به صفتی گفته می‌شود که فرد از ترس، اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد و نمی تواند آرامش خود را حفظ کند.

۰۴۸b5dd6-69c5-4295-ad76-196b60c0ba46

بالاترین میزانی که به شما آسیبهای جسمی و روحی نمی‌رساند در روز درس بخوانید.

۱۴۳۷۴۵۱۵۹۲

یک محدوده از درصدها را پیدا کنید که قبولیهای هر سال، آنقدر درصد آورده‌اند بالاترین درصدهای محدوده را به عنوان هدف برای برنامه ریزی در نظر بگیرید

آخرین اخبار کنکور