پیشنهاد کنکور برتر
soalcity_562

تعداد سوال از هر مبحث درس تاریخ شناسی در رشته انسانی

article58541

تعداد سوالات هر مبحث هندسه در سالهای گذشته را بدانید

r_3646_161024152949

از هر یک از مباحث شیمی در سالهای گذشته چند سوال کنکور آمده است؟

۱۳۲۳۶۰۱۹۲۰۱

از هر یک از مباحث ریاضیات گسسته و جبر و احتمال در کنکور تقریبا چند سوال می آید؟

یکی از مهمترین مباحث ریاضی در کنکور مشتق و کاربردهای آن است.

mathematics

از مباحث دیفرانسیل و تابع چند سوال در کنکور می‌آید؟

physics-2

بودجه بندی سوالهای فیزیک در کنکورهای گذشته رشته تجربی

r_3646_161024152949

میزان سوال کنکور از دروس شیمی در سالهای گذشته به صورت زیر است:

آخرین اخبار کنکور