۳۹۵۶_singapore-and-korea-top-worldwide-problem-solving-test_1597-1200x565

روشی ساده برای برنامه ریزی درس خواندن.

۱۴۶۸۳۸۹۸۹۲۳۷۱۱۶۴

باید با شناخت تواناییهایتان تلاش خود را در حداکثر توانتان تنظیم کنید و روز به روز ارتقا دهید.

۲-spaced-it-out

در دوره تابستان روی درسهای پایه مسلط شوید.

۱۸۵۷-۳۰۵۳

از امروز تلاش خود را برای کنکور شروع کنید.

کنکور یک رقابت است و سختی سوال برای همه یکسان است.

۳۰

از رفتار اطافیان تاثیر نپذیرید و به خود مطمئن باشید.

م-رکز-مشاوره-و-آموزش-کنکور-انتخاب-رشته-کنکور

با خودتان مثبت برخورد کنید.

۱۴۳۷۴۵۱۵۹۲

حتما این توصیه‌ها را بخوانید

آخرین اخبار کنکور