پیشنهاد کنکور برتر
۱۳۲۳۶۰۱۹۲۰۱

تعداد سوالات هر مبحث ریاضی در کنکورهای اخیر رشته انسانی

gameron_ravanshenasi

بودجه بندی درس روان شناسی در رشته انسانی

soalcity_562

تعداد سوال از هر مبحث درس تاریخ شناسی در رشته انسانی

article58541

تعداد سوالات هر مبحث هندسه در سالهای گذشته را بدانید

از هر یک از مباحث شیمی در سالهای گذشته چند سوال کنکور آمده است؟

۱۳۲۳۶۰۱۹۲۰۱

از هر یک از مباحث ریاضیات گسسته و جبر و احتمال در کنکور تقریبا چند سوال می آید؟

dif

یکی از مهمترین مباحث ریاضی در کنکور مشتق و کاربردهای آن است.

mathematics

از مباحث دیفرانسیل و تابع چند سوال در کنکور می‌آید؟

آخرین اخبار کنکور