تست زیست شناسی کنکور

۱- کدام عبارت در مورد گیاهان علفی، درست است؟ ۱( بسیاری از گیاهان علفی، پس از یک دوره رشد از بین می روند. ۲( در همه گیاهان ...

معمای سیب و پرتقال و گلابی

یک سبد محتوی سیب و پرتقال و گلابی روی میز است. علی و حسن و رضا هرکدام میوه ای برداشتند. علی و حسن دو میوه مختلف ...
آخرین اخبار کنکور