تست تاریخ کنکور

۱- مهم ترین شرط ادامه حیات هم زادی (روحی) مردگان در مصر باستان کدام بود؟ ۱) قرار دادن اموات در مقبره های صخره ای ۲) حفظ جسم ...

تست هوش عدد به جای حرف

با توجه به رابطه زیر F NU F NU + F NU F NU -------- LLAB هر یک از حروف مقادیری متفاوت بین ۰تا ۹ هستند. اگر  A = 4  و B ...
آخرین اخبار کنکور