می خواهیم تعداد اعداد متوازن بین دو عدد را مشخص کنیم.

پاسخ معمای امروز را ببینید

تعدادی ملکول با اتم های رنگی داریم و یکی از آنها با دیگران فرق می کند…

معمایی جالب از سری معماهای شطرنج ‘مات در دو حرکت’

پاسخ معمای شطرنج امروز را ببینید

معمایی جالب از سری معماهای شطرنج ‘مات در دو حرکت’

پاسخ معمای شطرنج امروز را ببینید

آخرین اخبار کنکور