معارف اسلامی (۵)

تستهای کنکوری دین و زندگی عمومی با پاسخ تشریحی

معارف اسلامی (۱)

تست دین و زندگی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

dini

۱- آیه شریفه « یتلوا علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلالٍ مبین» ناظر بر کدام قلمرو رسالت می‌باشد و خداوند آن را منّتی بر چه کسی می داند؟ ۱) ابلاغ وحی  مؤمنین ۲) ابلاغ وحی  رسول خدا )ص) ۳) مرجعیت دینی  مؤمنین ۴) مرجعیت دینی  […]

معارف اسلامی (۱)

تست دین و زندگی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

تستهای کنکوری دین و زندگی عمومی با پاسخ تشریحی

دین و زندگی (۴)

تستهای کنکوری دین و زندگی عمومی با پاسخ تشریحی

معارف اسلامی (۱)

تست دین و زندگی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

معارف اسلامی (۶)

تستهای کنکوری دین و زندگی عمومی با پاسخ تشریحی

آخرین اخبار کنکور