عربی (۴)

تستهای کنکوری عربی عمومی با پاسخ تشریحی

ادبیات فارسی (۴)

تستهای کنکوری ادبیات فارسی عمومی با پاسخ تشریحی

عربی۳

تست عربی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

general-english

تستهای کنکوری زبان انگلیسی عمومی با پاسخ تشریحی

۱- آیه شریفه « یتلوا علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلالٍ مبین» ناظر بر کدام قلمرو رسالت می‌باشد و خداوند آن را منّتی بر چه کسی می داند؟ ۱) ابلاغ وحی  مؤمنین ۲) ابلاغ وحی  رسول خدا )ص) ۳) مرجعیت دینی  مؤمنین ۴) مرجعیت دینی  […]

زبان انگلیسی (۳)

تست زبان انگلیسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

ادبیات فارسی (۱۵)

تستهای کنکوری ادبیات فارسی عمومی با پاسخ تشریحی

معارف اسلامی (۱)

تست دین و زندگی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

آخرین اخبار کنکور