test-differences3-3

تفاوتها را ببینید. آیا توانستید همه آنها را پیدا کنید؟

test-differences3-3

بین دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

test-differences3-1

تفاوتها را ببینید. آیا توانستید همه آنها را پیدا کنید؟

test-differences3-1

بین دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

در هر کفه ترازو سه شمش بگذارید….

GoldBullion1-1

هفت شمش طلا به شما می‌دهند …

test-differences1-2

تفاوتها را ببینید. آیا توانستید همه آنها را پیدا کنید؟

test-differences1-2

بین دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

آخرین اخبار کنکور