معمای-شطرنج-تهدیدهای-پنهان-شماره-۳-۴۰۲۲۱

در یک صفحه شطرنج، ۶ مهره پنهان شده اند، این مهره ها عبارتند از:

معمای-۰

باید تعداد مربع های این صفحه شطرنج، از مربع های ۱x1 به بالا که شامل مهره رخ نیستند را بشماریم، به این ترتیب خواهیم داشت:

آخرین اخبار کنکور