دوومیدانی

پاسخ سوالات امروز

دوومیدانی

در چند ثانبه به سوالات پاسخ دهید.

hoosh1

اگر بخواهیم از دیدگاه منطق ریاضی نگاه کنیم و اعداد را به همان صورت که در تصویر مشخص شده ببینیم،…

hoosh1

تعدادی توپ داریم که برچسب های از اعداد مشخص شده اند. می خواهیم مجموع سه عدد، برابر ۳۰ باشد.

danestaniha2

اگر عدد !۱۰ (که عدد ۱۰ در پایه ۱۰ نوشته شده است) در پایه ۱۲ نوشته شود، دقیقا به چند صفر ختم می شود؟

qhvekhane

پاسخ معمای امروز

qhvekhane

یکنفر به قهوه خانه رفت و یک چایی خواست. قهوه چی یک چایی برایش آورد….

آخرین اخبار کنکور