جمع بندی به شیوه ی سه روز یک بار روش جمع بندی به شیوه ی سه روز یک بار، یکی از تکنیک ها و روش های بسیار مهم دوران جمع بندی در فرصت یک ماه مانده تا آزمون سراسری است. به طوری که در هر صورت پیاده کردن صحیح آن می توان شاهد رشد و […]

yon.ir/M8144

یکی از استراتژی‌‌های مدیریت زمان هدف‌گذاری چند از ۱۰ است. این هدف‌گذاری نیازمند خودشناسی و خودآگاهی است

آخرین اخبار کنکور